Công nghệ thông tin (CNTT) đang dần chứng tỏ tầm ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội. Đối với hoạt động của ngành y tế, có thể thấy rằng, CNTT ngày càng đóng vai trò quan trọng, không chỉ cho quá trình cải cách hành chính trong công tác quản lý, điều hành của cơ quan quản lý mà còn giúp cho việc triển khai và ứng dụng thành công các kỹ thuật cao trong công tác khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tếHiểu được tầm quan trọng đó, Tổng công ty thiết bị y tế Việt Nam (VINAMED) đang từng bước triển khai ứng dụng CNTT phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh của người dân và công tác quản lý ngành Y tế của thành phố được nhanh chóng hơn.

  1. Hoàn chỉnh, đồng bộ và hiện đại cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạt động CNTT của ngành Y tế, của Thành phố.
  2. Xây dựng, triển khai ứng dụng CNTT trong:
  • Công tác quản lý nhà nước.
  • Cải cách hành chính.
  • Hoạt động khám chữa bệnh
  • Y tế dự phòng.
  1. Hoàn chỉnh nguồn nhân lực CNTT của ngành y tế.
  2. Hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản điện tử và chỉ đạo, điều hành đến tất cả các đơn vị trong ngành y tế. Kết nối liên thông với hệ thống chung của thành phố và của Chính phủ.
  3. Triển khai hệ thống quản lý hoạt động y tế dự phòng, các hệ thống ứng dụng GIS trong y tế cho tất cả các TTYTDP quận, huyện và trạm y tế