Máy thở Carescape R860, GE

Monitor 4 thông số V100, GE

Monitor 5 thông số B20 + EtCO2, GE

Hệ thống test gắng sức,GE

Máy điện tim,GE

Monitor the dõi bệnh nhân B20, GE

Lồng ấp sơ sinh, GE

Giường sưởi ấm sơ sinh, GE

Đèn điều trị vàng da, GE

Máy gây mê + monitor theo dõi khí mê

Carestation 30 + B40 w/gas, GE

Máy gây mê + monitor theo dõi khí mê

Carestation 620 + B40 GE

Máy gây mê + monitor theo dõi khí mê

Avance CS2 + B650, GE